V

VRYE WIL

VRYE WIL. In die geskiedenis van die teologie* en filosofie is daar basies drie standpunte oor die tipiese keuses of wilsbesluite wat ons as mense maak: deter­minisme* (die oortuiging dat alle menslike handelinge die gevolg is van eksterne oorsake buite ons beheer); indeterminisme (die idee dat daar geen oorsake is vir mens­like handelinge nie en… Lees Meer »

VRYEMARKEKONOMIE

VRYEMARKEKONOMIE is die ekono­miese stelsel wat gebaseer is op die mega­nisme van ’n mark wat vry is van inmenging deur die staat*. Die teorie van die vryemarkekonomie is vir die eerste keer volle­dig deur die Engelse filosoof Adam Smith in sy boek An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations… Lees Meer »

VRUG VAN DIE GEES

VRUG VAN DIE GEES word deur Paulus* in Gal 5:22 in ’n spesifieke sin gebruik. In Gal 5:22 staan “vrug van die Gees” teenoor “die praktyke van die sondige natuur” wat hy in die voorafgaande verse bespreek. In dié verband is daar veral drie betekenisse wat aan die begrip geheg word: 1. Die kwaliteit van… Lees Meer »

VROUEORGANISASIES IN DIE KERK

VROUEORGANISASIES IN DIE KERK. Tradisioneel het vroue hulleself in Protestantse* kerke afsonderlik georganiseer – veral omdat hulle lank nie tot die “besondere ampte” (diaken*, ouderling*, predikant*) toegelaat is nie, en ook omdat hulle graag as vroue-lidmate saam met mekaar diens wou lewer. Daarom het vroue hulle in gereformeerde* kerke in “vereni­gings”, “aksies” en “dienste” georganiseer… Lees Meer »

VROUESENDINGBOND

VROUESENDINGBOND is op 21 Maart 1890 in Wellington gestig, met Emma Murray, vrou van Andrew Murray *2, as voorsitster. Reeds op die stigtingsvergadering besluit hulle om drie vroue as sendelinge* na die diamantveld te stuur waar daar ernstige ekonomiese en morele nood was. Die Vrouesendingbond begin ook om saam met die Hugenote Seminarie* op Welling­ton… Lees Meer »

VROUE-AMPSDRAERS

VROUE-AMPSDRAERS. Die eerste vrouepredikant in ’n hoofstroom-Prote­stantse* kerk is teen die einde van die 19de eeu in Amerika georden*. Sommige hoofstroomkerke in Europa het in die 20ste eeu gevolg. In Suid-Afrika het die Metodiste­kerk* die langste tradisie van vroue-ampsdraers. Van die ander hoofstroomkerke het eers later toegetree. Onder gereformeerde* kerke in Suid-Afrika is verskillende weë… Lees Meer »

VROU

VROU. Die Bybel* beskryf vroue in verskillende omstandighede, tydperke, lande en kulture. Daarom kan daar nie ’n eenduidige beskrywing van die vrou in die Bybel gegee word nie. In die Ou Testament* is die vrou wat nie ’n weduwee is nie, ondergeskik aan haar pa, eggenoot of broer, waardeur haar getuienis* minder waarde het as… Lees Meer »

VROOMHEID

VROOMHEID. Die woord “spiritualiteit”* word al hoe meer as sinoniem vir vroomheid gebruik. Dit verwys na die ervaringskant van die geloof* in die drie-enige (Kyk by: Drie-eenheid) God. Vroomheid het te maak met die lewe voor die aangesig van God. Dis om altyd bewus te wees dat God se aangesig van toegeneëntheid en genade oor… Lees Meer »

VROEË KERK, DIE

VROEË KERK, DIE verwys vir sommige geleerdes na die tydperk in die kerk* se geskiedenis ná die kruisiging* van Jesus* Christus* tot met die eerste Konsilie van Nisea* in 325 nC, terwyl ander geleerdes die afsluiting van hierdie era by die Kon­silie van Chalcedon* in 451 nC plaas. Dit begin met die tydperk wat in… Lees Meer »

Sidebar